20 തരം ഫുഡിന്റെ പേരാണ്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ പറയട്ടെ… 1. സാംബാർ

 20 food items puzzle

20 തരം ഫുഡിന്റെ പേരാണ്.
ബുദ്ധിയുള്ളവർ പറയട്ടെ

ഉത്തരങ്ങൾ


 1. സാംബാർ
 2. കട്ലറ്റ്
 3. പത്തിരി
 4. ഷവർമ
 5. പുട്ട് (doubt)
 6. ഇഡലി
 7. മാങ്ങാ അച്ചാർ
 8. പുളിശ്ശേരി
 9. കിച്ചടി
 10. കടല മിട്ടായി
 11. കപ്പ മീൻ കറി
 12. സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് ഷേക്ക്
 13. കാട്ടിയ (doubt)
 14. വെള്ള അപ്പം
 15. ഷുഗർ
 16. ഊത്തപ്പം
 17. പനിയാരം (doubt)
 18. പാലപ്പം
 19. ബട്ടൂര (doubt)
 20. ഷേക്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *