ഒരു കുളം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം കുറച്ചു ഭാഗത്തു പായൽ വളർന്നു

Malayalam Math Puzzle

ഉത്തരം പറയാമോ?

ഒരു കുളം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം കുറച്ചു ഭാഗത്തു പായൽ വളർന്നു. പിറ്റേ ദിവസം അത് ഇരട്ടിയായി. ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. 10 ആം ദിവസം കുളം നിറയെ പായൽ നിറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ കുളത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം പായൽ നിറയാൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തു??


ഇതുപോലെയുള്ള കണക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളുടെ Problem-Solving കഴിവ് വർധിക്കുന്നു. അത് അവരുടെ ഭാവിയിൽ പരീക്ഷകൾക്കും ആപ്റ്റിട്യൂട് ഇന്റർവ്യൂകളും എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഉത്തരം


9 ദിവസം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *