രസകരമായ അഞ്ച് കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ

  1. എത്ര തല്ലിയാലും നുള്ളിയാലും കരയാത്ത കുട്ടി
  2. കാ.. കാ.. എന്ന് കരയുന്നത് കാക്കകൾ കീ.. കീ.. എന്ന് കരയുന്നത് ആര് ?
  3. നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളുടെ പേര് പറയാമോ ?
  4. നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റില്ല ?
  5. നാലും നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ 9 കിട്ടുന്നതെപ്പോളാണ് ?

ഉത്തരങ്ങൾ


  1. പാവക്കുട്ടി
  2. ഫോൺ
  3. ഷുഗർ, ഗ്യാസ്, പ്രഷർ
  4. ശബ്‌ദം
  5. കണക്ക് തെറ്റുമ്പോൾ
Share This Post:

2 Replies to “രസകരമായ അഞ്ച് കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.