വേഗത്തിൽ ഒന്നാമൻ പേരിൽ രണ്ടാമൻ | ഉത്തരം

ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം

വേഗത്തിൽ ഒന്നാമൻ
പേരിൽ രണ്ടാമൻ
സ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാമൻ

ആരാണെന്ന് പറയാമോ ?

ഉത്തരം


ക്ലോക്കിലെ സെക്കൻഡ്‌ സൂചി

Share This Post:

2 Replies to “വേഗത്തിൽ ഒന്നാമൻ പേരിൽ രണ്ടാമൻ | ഉത്തരം”

  1. Sorry ഞാൻ ഉത്തരം അല്ല സൈറ്റ് intreresting ആണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.