ആടിന് ഇഷ്ടമുള്ള മാസം? – with Answer

Goats favorite month

ആടിന് ഇഷ്ടമുള്ള മാസം ?

ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്. ഉത്തരം അറിയാവുന്നവർ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക.

ഉത്തരം


മേയ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *