ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പണം ഏതാണ് ? – with Answer

ishtappedatha panam

കുസൃതി ചോദ്യം

ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പണം ഏതാണ് ?

ശെരി ഉത്തരം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്…

ഉത്തരം


ആരോപണം

ഇത് കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക.


One Reply to “ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പണം ഏതാണ് ? – with Answer”

  1. മായ
    വളരെ രസകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.