അടിക്കും തോറും നീളം കുറയുന്നത് എന്ത് ? – with Answer

adikkunthorum neelam kurayum enthu

കുസൃതി ചോദ്യം

അടിക്കും തോറും നീളം കുറയുന്നത് എന്ത് ?

ഉത്തരം


ആണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *