ഏതു ചാനലിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു വാക്കിൻ്റെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഉള്ളത്

kusruthi chodyam

കുസൃതി ചോദ്യം

ഏതു ചാനലിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു വാക്കിൻ്റെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഉള്ളത്.

ഉത്തരം


പോഗോ (Pogo)

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.