കടയിൽ വന്ന കുട്ടിയോട് – ചോദ്യം

kusruthi chodyam 2020

കടയിൽ വന്ന കുട്ടിയോട് അവിടെ നിന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു മോൻറെ പേര് എന്താ, ഉടനെ മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു മോൻറെ അച്ഛന്റെ പേര് എന്താ, ഉടനെ കടക്കാരൻ ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത്.

അപ്പോൾ കുട്ടി മൂന്നിനും കൂടി ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു . എന്താണ് ഉത്തരം.

ഉത്തരം


കണ്ണൻ ദേവൻ ചായപ്പൊടി

Share This Post:

One Reply to “കടയിൽ വന്ന കുട്ടിയോട് – ചോദ്യം”

Leave a Reply

Your email address will not be published.