‘6’ നോട് ‘3’ കൂട്ടിയാൽ ‘9’ ഉം ‘9’ നോട് ‘6’ കൂട്ടിയാൽ ‘3’ ഉം | Answer

funny malayalam question

‘6’ നോട് ‘3’ കൂട്ടിയാൽ ‘9’ ഉം
‘9’ നോട് ‘6’ കൂട്ടിയാൽ ‘3’ ഉം വരുന്നത് എവിടെയാണ്

ഉത്തരം


ക്ലോക്കിൽ (In Clock)

Leave a Reply

Your email address will not be published.