മലയാളത്തിൽ നാവു കൊണ്ടും, ഇംഗ്ലീഷിൽ കാലുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന കാര്യം?

chodyam

കുസൃതി ചോദ്യം

മലയാളത്തിൽ നാവു കൊണ്ടും, ഇംഗ്ലീഷിൽ കാലുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന കാര്യം?

ഉത്തരം


വാക്ക് / Walk

Leave a Reply

Your email address will not be published.