ഒരു IAS ചോദ്യം | ഒരു കടയിൽ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിട്ടായി കിട്ടും – with Answer

ഒരു IAS ചോദ്യം

ഒരു IAS ചോദ്യം

ഒരു കടയിൽ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിട്ടായി കിട്ടും. ഈ മിട്ടായികളുടെ cover തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ 1 മിട്ടായി കൂടെ കിട്ടും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 45 രൂപയ്ക്കു എത്ര മിട്ടായി കിട്ടും ?

Tell me the answer…

ഉത്തരം


202 മിട്ടായി കിട്ടും ( 135 + 45 + 15 + 5 + 1 + 1)

Share This Post:

4 Replies to “ഒരു IAS ചോദ്യം | ഒരു കടയിൽ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിട്ടായി കിട്ടും – with Answer”

  1. 45 inte cover koduthal 45÷3=15
   15 inte cover koduthal 15 ÷ 3= 5
   5 inte 3 cover koduthal 1 mittayi kittum balance Two und
   5 kittiya 1 mittayil ninnum one kittum
   Appol two+one= 3 Appol 1 mittayi koode kittum
   135+45+15+5+1+1=202
   Cover koduth kittunna mittayide coverum koduth mittayi vangunn

 1. അഞ്ച് കവറുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്ത് ഒരു മിഠായി വാങ്ങാം. അതിന്റെ ഒരു കവറും ബാലൻസിരുന്ന രണ്ടു കവറുകളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു മിഠായി കൂടി കിട്ടും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.