തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ ഡേ ഏതാണ്? – with Answer

kusruthichothyam

കുസൃതി ചോദ്യം

തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ ഡേ ഏതാണ്?

ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് സെക്ഷനിൽ നൽകൂ…

ഉത്തരം


എന്തരടേ

One Reply to “തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ ഡേ ഏതാണ്? – with Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.