ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്തുവെക്കും… ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും

kusruthi chodyam answer malayalam

കുസൃതി ചോദ്യം

ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്തുവെക്കും…
ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും…

എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ?

ഉത്തരം


മീൻ വല

Share This Post:

One Reply to “ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്തുവെക്കും… ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വലിച്ചെറിയും”

Leave a Reply

Your email address will not be published.