അവിവാഹിതരായ യുവതികൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ?

Malayalam funny question with Answer

കുസൃതി ചോദ്യം

അവിവാഹിതരായ യുവതികൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ?

ഉത്തരം

N A K T Q ആണ് ഉത്തരം


Explanation
‘NAKTQ’ ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ‘എന്നെ കെട്ടിക്കൂ‘ എന്ന് ആകും

Leave a Reply

Your email address will not be published.