ഇത് ഒരു പൂവിന്റെ പേര് ആണ്. പറയാമോ ?

guess flowers name

ഇത് ഒരു പൂവിന്റെ പേര് ആണ്. പറയാമോ ?

മുകളിലത്തെ പടത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ നോക്കി പൂവിന്റെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കാമോ?

ഉത്തരം


ചെമ്പരത്തി

Explanation
Clue 1: ചെമ്പ്
Clue 2: അര (Half)
Clue 3: തീ (Fire)


Leave a Reply

Your email address will not be published.