മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴതുള്ളി താഴേക്കു വരും… | with Answer

Kusruthi chodyam whatsapp

കുസൃതി ചോദ്യം

മഴ പെയ്യുമ്പോൾ
മഴതുള്ളി താഴേക്കു വരും…

എങ്കിൽ…

മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതെന്ത് ?

ഉത്തരം

കുട

Share This Post:

One Reply to “മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴതുള്ളി താഴേക്കു വരും… | with Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.