ഒഴുകാൻ കഴിയുന്ന അക്കം ഏത്?

ozhukan kazhiyunna number

കുസൃതി ചോദ്യം

ഒഴുകാൻ കഴിയുന്ന അക്കം ഏത്?

ഉത്തരം വേഗം പറയൂ …

ഉത്തരം


ആറ് (6)

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.