രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള മലയാള വാക്ക് – കുസൃതി ചോദ്യം

malayalam word puzzle

കുസൃതി ചോദ്യം

രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള മലയാള വാക്ക്

ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ ഉപകാരണത്തിലുള്ളത് …
രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ഹിന്ദി വാക്ക് …
രണ്ടും ചേർന്നാൽ ഒരു മൃഗം …

എന്താണെന്ന് പറയാമോ ??

ഉത്തരം


സിംഹം (SIMHAM)

Explanation
Clue 1 – “Aadyathe aksharam nammude nithyopayoga upakaranathilullathu” – സിം
Clue 2 – “Randamathethu oru hindi vaakku” – ഹം
Clue 3 – “Randum chernnal oru mrigam” – സിംഹം (Lion)

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.