വീണ്ടും രസകരമായ അഞ്ചു കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ – with Answer

5 kusruthi chodyangal
  1. ഒരാൾക്ക് ഷർട്ട് തേക്കണം. പക്ഷെ കറന്റില്ല. എന്നാലും അയാൾ ഷർട്ട് തേച്ചു, എങ്ങിനെ ?
  2. പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മുഖം ?
  3. പേനയെക്കാൾ പെൻസിലിന് ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ?
  4. മുട്ട വിരിഞ്ഞാണ് മനുഷ്യർ ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ?
  5. കാറ്റും കറന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താണ് ?

ഉത്തരങ്ങൾ


  1. തേപ്പു പെട്ടിയോടു അയാൾ ചൂടാവും. അപ്പോൾ തേപ്പ് പെട്ടി അയാളോടും ചൂടായി. ആ ചൂട് കൊണ്ട് ഷർട്ട് തേച്ചു.
  2. ആമുഖം
  3. തെറ്റ് തിരുത്താൻ പുറകിൽ ഇറേസർ ഉള്ളത് കൊണ്ട്
  4. ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവനൊക്കെ ജീവപര്യന്തം കിട്ടിയേനെ
  5. കാറ്റടിച്ചാൽ കറന്റ് പോകും. കറന്റ് അടിച്ചാൽ കാറ്റും പോകും.
Share This Post:

One Reply to “വീണ്ടും രസകരമായ അഞ്ചു കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ – with Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.