ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരത്തിന്റെ പേരാണ് ഇത് – പറയാമോ?

ഒരു കട്ട വെല്ലുവിളിയാണ്. ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ??

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരത്തിന്റെ പേരാണ് ഇത്… പറ !!!

ഉത്തരം
CALCUTTA (KOLKATA)
Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.