തോട്ടത്തിൽ ഞാൻ പച്ച | കുസൃതി ചോദ്യം – with Answer

Thottayhil njan pacha Question

കുസൃതി ചോദ്യം

തോട്ടത്തിൽ ഞാൻ പച്ച …
മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ കറുപ്പ് …
വീട്ടിൽ ഞാൻ ചുവപ്പ് …

ആരാണ് ഞാൻ ?

ഉത്തരം


തെയില

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *