വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരുന്ന പച്ചക്കറി ഏത്? – with Answer

Vazhi paranju tharunna pachakkari

കുസൃതി ചോദ്യം
വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരുന്ന പച്ചക്കറി ഏത്?

ഈ ചോദ്യം ഷെയർചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വൈറൽ ആയി മാറിയ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ശേരിയുത്തരം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തരം


ബീറ്റ്റൂട്ട്

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.