ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്നൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു, ആ കുട്ടിയുടെ പല്ലിന്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും?

kuttiyude pallinte niram

കുസൃതി ചോദ്യം

ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്നൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു,
ആ കുട്ടിയുടെ പല്ലിന്റെ ബി=നിറം എന്തായിരിക്കും?

ഉത്തരം


ജനിച്ചയുടൻ കുട്ടിക്ക് പല്ല് കാണില്ല

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.