ഇത് എല്ലാ അച്ചാറിലും ഇടും | കുസൃതി ചോദ്യം – with Answer

Kusruthi Chodyam 2020

കുസൃതി ചോദ്യം

ഇത് എല്ലാ അച്ചാറിലും ഇടും … പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ആരും കഴിക്കാറില്ല …
എന്ത് ?

ഉത്തരം


സ്പൂൺ (Spoon)

Share This Post:

One Reply to “ഇത് എല്ലാ അച്ചാറിലും ഇടും | കുസൃതി ചോദ്യം – with Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.