രണ്ടക്ഷരം പോയാൽ ഒന്നാകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏത്? | Answer

kusruthi chodyam

കുസൃതി ചോദ്യം

രണ്ടക്ഷരം പോയാൽ ഒന്നാകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏത്?

ഉത്തരം
PHONE (P & H പോയാൽ ONE)


Share This Post:

2 Replies to “രണ്ടക്ഷരം പോയാൽ ഒന്നാകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഏത്? | Answer”

Leave a Reply

Your email address will not be published.