ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു | ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം | Answer

ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം കൂടി

ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം കൂടി

ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു
പെട്ടന്ന് മുത്തശ്ശി മരിച്ചു കാരണം … ?

ഉത്തരം


ഉന്മേഷത്തിന്റെ അമിട്ട് പൊട്ടി

Share This Post:

Leave a Reply

Your email address will not be published.