നടക്കുമ്പോൾ നിലത്തു കിടക്കും | അത് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടും

നടക്കുമ്പോൾ നിലത്തു കിടക്കും | അത് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടും

നടക്കുമ്പോൾ നിലത്തു കിടക്കുംഅത് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുംപൊട്ടിയാൽ തിന്നുംതിന്നാൽ ചുവക്കുംചുവന്നാൽ തുപ്പുംതുപ്പിയാൽ…

Share This Post: