ടിന്റുമോനോട് അച്ഛൻ…എടാ കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എലിപ്പെട്ടികളിൽ

ടിന്റുമോനോട് അച്ഛൻ…എടാ കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എലിപ്പെട്ടികളിൽ

കുസൃതി ചോദ്യം ടിന്റുമോനോട് അച്ഛൻ…എടാ കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എലിപ്പെട്ടികളിൽ എത്ര…

Share This Post:
ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്നൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു, ആ കുട്ടിയുടെ പല്ലിന്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും?

ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്നൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു, ആ കുട്ടിയുടെ പല്ലിന്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും?

കുസൃതി ചോദ്യം ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്നൊരു കുട്ടി ജനിച്ചു,ആ കുട്ടിയുടെ പല്ലിന്റെ…

Share This Post: