ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വിശന്നു വലഞ് കാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക ആയിരുന്നു – with Answer

ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വിശന്നു വലഞ് കാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക ആയിരുന്നു – with Answer

ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വിശന്നു വലഞ് കാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക ആയിരുന്നു. പെട്ടന്ന് മുന്നിൽ 3 വാതിൽ വന്നു. വാതിലിൽ .. ഫുഡ് വാതിലിൽ .. വെള്ളം വാതിലിൽ .. ഒരുപാട് പണം ഏതു വാതിൽ…

ഒരു പാൽക്കാരന്റെ കയ്യിൽ 10 ലിറ്റർ പാൽ ഉണ്ട് | with Answer

ഒരു പാൽക്കാരന്റെ കയ്യിൽ 10 ലിറ്റർ പാൽ ഉണ്ട് | with Answer

നല്ലോണം ആലോചിച്ചു പറയണം?…. ഒരു പാൽക്കാരന്റെ കയ്യിൽ 10 ലിറ്റർ പാൽ ഉണ്ട്. പാൽക്കരൻ കടക്കാരന് 5 ലിറ്റർ പാൽ കൊടുക്കണം. അയാളുടെ കയ്യിൽ 3 – 7 – 10 എന്നീ അളവ്…

ഒരു G  നാല് T ചേർന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് | with Answer

ഒരു G നാല് T ചേർന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് | with Answer

ചോദ്യം ഒരു G നാല് T ചേർന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാമോ ? ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഉത്തരം ORIGINALITY

അയലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് മുന്നിലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് | രസകരമായ ചോദ്യം 2020

അയലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് മുന്നിലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് | രസകരമായ ചോദ്യം 2020

അയലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് മുന്നിലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് മുകളിലത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് താഴ്ത്തേവീട്ടിലുണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലില്ല… എന്താണത് ?? ഉത്തരം അയൽവാസി

കടയിൽ വന്ന കുട്ടിയോട് – ചോദ്യം

കടയിൽ വന്ന കുട്ടിയോട് – ചോദ്യം

കടയിൽ വന്ന കുട്ടിയോട് അവിടെ നിന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു മോൻറെ പേര് എന്താ, ഉടനെ മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു മോൻറെ അച്ഛന്റെ പേര് എന്താ, ഉടനെ കടക്കാരൻ ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുട്ടി മൂന്നിനും…

ഈ ചിത്രത്തിൽ പൂച്ചയും എലിയും…

ഈ ചിത്രത്തിൽ പൂച്ചയും എലിയും…

ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഈ ചിത്രത്തിൽ പൂച്ചയും എലിയും മുളകും ചീസും തുണിയും മോതിരവും കൂടാതെ ഇതിൽ ഒരാൾ കൂടി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്,,,. വേഗം പറ ഉത്തരം ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖം

ആണുങ്ങൾ വലത്തേ കൈയ്യിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടത്തെ കൈയ്യിലും വാച്ച് കെട്ടുന്നത് എന്തിന്

ആണുങ്ങൾ വലത്തേ കൈയ്യിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടത്തെ കൈയ്യിലും വാച്ച് കെട്ടുന്നത് എന്തിന്

ചോദ്യം ആണുങ്ങൾ വലത്തേ കൈയ്യിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടത്തെ കൈയ്യിലും വാച്ച് കെട്ടുന്നത് എന്തിന് .. ? ഉത്തരം സമയം നോക്കാൻ

ആണിന് ഇത് ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഇത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്

ആണിന് ഇത് ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഇത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്

ഉത്തരം പറയാമോ ? ആണിന് ഇത് ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഇത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ഉത്തരം “ണ” എന്ന അക്ഷരം

നാല് അക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്ക്  | ഉത്തരം പറയാമോ ????

നാല് അക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്ക് | ഉത്തരം പറയാമോ ????

ഉത്തരം പറയാമോ ???? നാല് അക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്ക് …ഒന്നും രണ്ടും കൂടിയാൽ ഭർത്താവ് ….ഒന്നും മൂന്നും കൂടിയാൽ ഒരു വൃക്ഷം ….ഒന്നും നാലും കൂടിയാൽ ഇടി ….മൂന്നും നാലും കൂടിയാൽ വിഷം …നാലും…