ഞാൻ ഒരു പഴമാണ്. മലയാളത്തിൽ എന്റെ പേരിനു നാല് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട് | Answer

ഞാൻ ഒരു പഴമാണ്. മലയാളത്തിൽ എന്റെ പേരിനു നാല് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട് | Answer

ഞാൻ ഒരു പഴമാണ്. മലയാളത്തിൽ എന്റെ പേരിനു നാല് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവമാണു, അവസാനത്തെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മറ്റൊരു മരത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്റെ പേരിന്റെ ഒരു…

ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു  | ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം | Answer

ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു | ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം | Answer

ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം കൂടി ഒരു മുത്തശ്ശി പല്ലു തേക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടന്ന് മുത്തശ്ശി മരിച്ചു കാരണം … ? ഉത്തരം ഉന്മേഷത്തിന്റെ അമിട്ട് പൊട്ടി

ഒരു വീട്ടിൽ 2 അമ്മയും 1 വല്യമ്മയും – കുസൃതി ചോദ്യം

ഒരു വീട്ടിൽ 2 അമ്മയും 1 വല്യമ്മയും – കുസൃതി ചോദ്യം

കുസൃതി ചോദ്യം ഒരു വീട്ടിൽ 2 അമ്മയും 1 വല്യമ്മയും 2 മക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് ഉത്തരം 3 പേര് (1 വല്യമ്മയും അവരുടെ 2 അമ്മമാരായ മക്കളും)

3 കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരവും 2020

3 കുസൃതി ചോദ്യം ഉത്തരവും 2020

ചോദ്യം 1 കുറുക്കൻ പറയിലിരുന്നാൽ എത്ര ? ഉത്തരം 8 (ഇരുനാല് 2 x 4 = 8 ) ചോദ്യം 2 ഒരു മൂലയിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തു…

രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള മലയാള വാക്ക് – കുസൃതി ചോദ്യം

രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള മലയാള വാക്ക് – കുസൃതി ചോദ്യം

കുസൃതി ചോദ്യം രണ്ട് അക്ഷരമുള്ള മലയാള വാക്ക് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ ഉപകാരണത്തിലുള്ളത് … രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ഹിന്ദി വാക്ക് … രണ്ടും ചേർന്നാൽ ഒരു മൃഗം … എന്താണെന്ന് പറയാമോ ??…

വീണ്ടും രസകരമായ അഞ്ചു കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ  – with Answer

വീണ്ടും രസകരമായ അഞ്ചു കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ – with Answer

ഒരാൾക്ക് ഷർട്ട് തേക്കണം. പക്ഷെ കറന്റില്ല. എന്നാലും അയാൾ ഷർട്ട് തേച്ചു, എങ്ങിനെ ? പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മുഖം ? പേനയെക്കാൾ പെൻസിലിന് ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ? മുട്ട…