10 കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും | വിശപ്പുള്ള രാജ്യം

10 കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും | വിശപ്പുള്ള രാജ്യം

ചോദ്യങ്ങൾ വിശപ്പുള്ള രാജ്യം ? വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന പൂ ? ജനങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റി ? കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടാത്ത ജാം ? കാരറ്റ് മാത്രം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കട ?…

ഒരു സ്ത്രീ തുണി കഴുകുകയായിരുന്നു | ഉത്തരം

ഒരു സ്ത്രീ തുണി കഴുകുകയായിരുന്നു | ഉത്തരം

ഒരു സ്ത്രീ തുണി വാഷ് ചെയുകയായിരുന്നുഅപ്പോൾ അതുവഴി പോയ ഒരാൾ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു… എന്താണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഹീലുള്ള ചെരിപ്പ് ഇടുന്നത് ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ്…

ഒരു യുവതിക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചു പരിക്കേറ്റു | കുസൃതി ചോദ്യം | ഉത്തരം

ഒരു യുവതിക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചു പരിക്കേറ്റു | കുസൃതി ചോദ്യം | ഉത്തരം

ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധി എന്ന് ഒന്നു നോക്കാം കുസൃതി ചോദ്യം ഒരു യുവതിക്ക് വാഹനം ഇടിച്ചു പരിക്കേറ്റു അവിടെ എത്തിയ പൊലീസ്‌ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് പേര്? ഇതു കേസാക്കണോ ഒത്തുതീർപ്പാക്കണോ ? രണ്ടിനും…

വേഗത്തിൽ ഒന്നാമൻ പേരിൽ രണ്ടാമൻ | ഉത്തരം

വേഗത്തിൽ ഒന്നാമൻ പേരിൽ രണ്ടാമൻ | ഉത്തരം

ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം വേഗത്തിൽ ഒന്നാമൻ പേരിൽ രണ്ടാമൻ സ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാമൻ ആരാണെന്ന് പറയാമോ ? ഉത്തരം ക്ലോക്കിലെ സെക്കൻഡ്‌ സൂചി

രസകരമായ അഞ്ച് കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ

രസകരമായ അഞ്ച് കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ

എത്ര തല്ലിയാലും നുള്ളിയാലും കരയാത്ത കുട്ടി കാ.. കാ.. എന്ന് കരയുന്നത് കാക്കകൾ കീ.. കീ.. എന്ന് കരയുന്നത് ആര് ? നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളുടെ പേര് പറയാമോ ? നമുക്ക്…