ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്ക്എ | ൻ്റെ ശരീരത്തിൻറെ നിറം ചുവപ്പാണ്…

ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്ക്എ | ൻ്റെ ശരീരത്തിൻറെ നിറം ചുവപ്പാണ്…

ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻറെ നിറം ചുവപ്പാണ്എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടാണ്എൻ്റെ…

Share This Post:
നാട്യത്തിലുണ്ട്, നൃത്തത്തിലില്ല അരത്തിലുണ്ട്, അത്തിയിലില്ല | Answer

നാട്യത്തിലുണ്ട്, നൃത്തത്തിലില്ല അരത്തിലുണ്ട്, അത്തിയിലില്ല | Answer

നാട്യത്തിലുണ്ട്, നൃത്തത്തിലില്ലഅരത്തിലുണ്ട്, അത്തിയിലില്ലതേങ്ങയിലുണ്ട്, തേനിലില്ല ഞാനാരാണെന്ന് പറയാമോ? ഉത്തരം നാരങ്ങ

Share This Post: